• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
2309/QĐ-UBND Ban hành Danh mục định danh các quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa theo QCVN 102:2016/BTTTT 13/08/2018
28/2018/QĐ-TTg Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các quan trong hệ thống hành chính nhà nước 12/07/2018
05/2017/QĐ-TTg Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia 16/03/2018
234/HD-UBND Hướng dẫn khen thưởng thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu". 08/01/2018
4034/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 29/12/2017
2331/QĐ-BTTTT Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin 15/12/2017
11343/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018 29/11/2017
22/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử văn bản điện tử trong hoạt động của các quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa 27/11/2017
21/2017/TT-BTTTT Quy định về cung cấp sử dụng số liệu viễn thông 16/10/2017
23/2017/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ quan Đảng, Nhà nước địa phương 29/09/2017
22/2017/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 29/09/2017
19/2017/TT-BTTTT Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông 12/09/2017
20/2017/TT-BTTTT Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc 12/09/2017
2103/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định quản , sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của các quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa 21/07/2017
82/QĐ-STTTT Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Khánh Hòa 09/06/2017
03/2017/TT-BTTTT Quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 24/04/2017
43 -KH/TU Kế hoạch tuyên truyền biển, hải đảo năm 2017 17/03/2017
592/QĐ-UBND Về việc thành lập Đội Ứng cứu sự cố mạng máy tính tỉnh Khánh Hòa 07/03/2017
47/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về ưu tiên đầu mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 26/12/2016
35/2016/TT-BTTTT Quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính 26/12/2016

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa