• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Lĩnh vực BCVT

Phiếu kiểm soát quy trình Quy trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình bưu chính, viễn thông

Quy trình thẩm định sản lượng viễn thông công ích Phiếu kiểm soát quá trình thẩm định sản lượng viễn thông công ích

Thẩm định sản lượng viễn thông công ích Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình bưu chính, viễn thông


Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa