• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Quá trình hình thành và phát triển Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

- Ngày 20/7/2004, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 159/2004/QÐ-UBND về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Khánh Hòa. Chức năng, nhiệm vụ của Sở là tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT), điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin; quản lý các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông và CNTT trên địa bàn tỉnh. Tổ chức bộ máy gồm: 01 lãnh đạo Sở (Giám đốc) và 04 phòng chuyên môn (Văn phòng, Thanh tra, Phòng Công nghệ thông tin và Phòng Bưu chính, Viễn thông), tổng số biên chế 13 người.

- Năm 2008, thực hiện Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 28/3/2008, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 779/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí - xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày 14/10/2008, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2544/QÐUBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực: báo chí, xuất bản, in, phát hành, bưu chính, chuyển phát, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, CNTT, điện tử, phát thanh và truyền hình, cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông, quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm. Tổ chức bộ máy gồm: 02 lãnh đạo Sở (Giám đốc, Phó Giám đốc) và 06 phòng chuyên môn (Văn phòng, Thanh tra, phòng Công nghệ thông tin, phòng Bưu chính và Viễn thông, phòng Báo chí và Xuất bản, phòng Kế hoạch – Tài chính). Tổng số biên chế 21 người.

- Bên cạnh hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp đã được Sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao:

+ Năm 2009, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở Trung tâm Tin học và Tích hợp cơ sở dữ liệu tỉnh (tại Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa), là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có chức năng tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động sự nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

+ Năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 về việc thành lập Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh, là đơn vị sự nghiệp thứ hai, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện chức năng tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; giới thiệu, quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng của tỉnh nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh. Đồng thời, đây cũng là kênh thông tin quan trọng trong việc chỉ đạo, điều hành … nâng cao tính dân chủ, công khai, minh bạch hóa thông tin; vừa là kết quả quan trọng trong Chương trình cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình xây dựng Chính quyền điện tử với nền hành chính hiện đại ở địa phương.

- Năm 2016, thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, ngày 31/8/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2569/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. Tại Quyết định này, Sở Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; đầu mối Cổng thông tin điện tử.

- Ngày 08/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1245/QĐ-STTTT về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Trung tâm có chức năng quản lý, vận hành về nội dung và kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; quản trị kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở dữ liệu và vận hành Trung tâm Dữ liệu và hạ tầng mạng của tỉnh; làm đầu mối quản lý cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; quản lý tích hợp, kết nối, liên thông ứng dụng, cơ sở dữ liệu và dữ liệu trong và ngoài hệ thống; cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công nghệ thông tin theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức.

- Ngày 01/9/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2580/QĐUBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông. Theo đó, tổ chức bộ máy của Sở được kiện toàn lại đáp ứng theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tổ chức bộ máy hiện nay của Sở gồm: 03 lãnh đạo Sở (Giám đốc, 02 Phó Giám đốc), 04 phòng chức năng (Văn phòng, Thanh tra Sở, phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính - Viễn thông, phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản) và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh).

Qua hơn 15 năm thành lập và xây dựng, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự lãnh đạo, hỗ trợ về chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đặc biệt là sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao và sự nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý, phát triển trên lĩnh vực thông tin và truyền thông, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Số 135 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa