• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Giới thiệu chung

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; đầu mối cổng Thông tin điện tử (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông).

Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng đẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ :      Khu liên cơ số 01, Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Điện thoại:   0258.3563531;   Fax:  0258.3563530

Email:         stttt@khanhhoa.gov.vn 

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa