• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

A. TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Giám đốc Sở

Họ và tên: Phạm Quốc Hoàn

2. Phó Giám đốc Sở

Họ và tên: Nguyễn Tấn Trung.

Ngày, tháng, năm sinh: 08/9/1972

Quê quán: Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Chỗ ở hiện nay: 812, Chung cư OC1B Mường Thanh – Viễn Triều, Nha Trang

Cấp ủy hiện tại: Phó Bí thư Chi bộ.

3. Phó Giám đốc Sở

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiền

Ngày, tháng, năm sinh: 10/3/1975

Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa

Chỗ ở hiện nay: Diên Khánh, Nha Trang

Cấp ủy hiện tại: Chi ủy viên

B. NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

1. Ông Phạm Quốc Hoàn - Giám đốc Sở

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt hoạt động của

Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

a) Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án và công tác hợp tác quốc tế về thông tin và truyền thông; công tác tài chính - kế toán; tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác cải cách hành chính của Sở và các nhiệm vụ được phân công trong chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thi đua khen thưởng, xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO:9001:2015; công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, in và phát hành, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở.

b) Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

c) Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Thanh tra Sở, phòng Thông tin – Báo chí- Xuất bản, Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa; công tác tài chính - kế toán, tổ chức cán bộ của Văn phòng.

d) Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông; công tác phòng chống tham nhũng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Sở.

đ) Theo dõi hoạt động chuyên ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

e) Theo dõi các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, in, phát hành, truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh.

g) Thực hiện nhiệm vụ của Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan.

h) Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở.

i) Chủ tài khoản cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh KhánhHòa, Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

2. Ông Nguyễn Tấn Trung - Phó Giám đốc

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ: Công tác văn phòng, bưu chính, viễn thông, công tác quân sự cơ quan, cụ thể:

a) Trực tiếp phụ trách Văn phòng (trừ công tác tài chính - kế toán, tổ chức cán bộ, cải cách hành chính), gồm: Công tác báo cáo định kỳ, đột xuất và công tác pháp chế.

b) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực bưu chính; viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện; hạ tầng phát thanh, truyền hình của phòng Công nghệ thông tin – Bưu chính - Viễn thông.

c) Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở.

d) Theo dõi hoạt động chuyên ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện: Vạn Ninh, Diên Khánh.

đ) Theo dõi các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.

e) Thực hiện nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan.

g) Giải quyết các công việc của cơ quan khi Giám đốc đi công tác hoặc vắng mặt từ 01 ngày trở lên.

h) Ký thay Chủ tài khoản khi được Giám đốc ủy quyền.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3. Ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Giám đốc

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: Công nghệ thông tin, dịch vụ hành chính công trực tuyến, cụ thể:

a) Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước trong các cơ quan nhà nước và đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính.

b) Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số để phát triển kinh doanh - sản xuất, hỗ trợ xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử.

c) Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, an toàn, an ninh thông tin, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong xã hội; chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

d) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ: https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

đ) Trực tiếp phụ trách: Phòng Công nghệ thông tin – Bưu chính – Viễn thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

e) Theo dõi hoạt động chuyên ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm.

g) Theo dõi các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Số 135 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa