• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
11/2022/TT-BTTTT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 29/07/2022
06/2022/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 30/06/2022
05/2022/TT-BTTTT Quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung 09 thuộc thành phần số 02 Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 30/06/2022
09/2022/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 30/06/2022
1127/QĐ-BTTTT Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 22/06/2022
04/2022/TT-BTTTT Quy định Chế độ báo cáo thống ngành Thông tin Truyền thông 22/06/2022
02/2022/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản của Bộ Thông tin Truyền thông 16/05/2022
909/QĐ-UBND Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 04/04/2022
25/2022/NĐ-CP Nghị định số 25/2022/-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 47/2011/-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính 02/04/2022
06/CT-UBND Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 09/3/2022 của UBND về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 09/03/2022
Thông tư 11/2022/TT-BTC sửa đổi Thông 265/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số tuyến điện phí sử dụng tần số tuyến điện 21/02/2022
186/QĐ-BTTTT Phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, hội số 11/02/2022
28/2021/TT-BTTTT Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập tuyến 17/01/2022
25/2021/TT-BTTTT Quy định về tem bưu chính 14/01/2022
30/2021/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông quy định về quản sử dụng kho số viễn thông 31/12/2021
29/2021/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam 31/12/2021
27/2021/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Quy hoạch kho số viễn thông 31/12/2021
38/2021/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 02/2017/-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ 29/12/2021
21/2021/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin Truyền thông về quản sử dụng tài nguyên Internet 08/12/2021
21/2021/TT-BTTTT Thông sửa đổi, bổ sung một số điều Thông số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin Truyền thông về quản sử dụng tài nguyên Internet 08/12/2021

Văn bản mới

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa