• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
04/2024/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 880-915 MHz 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam 10/05/2024
03/2024/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam 30/04/2024
01/2024/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Thông số 08/2023/TT-BTTTT ngày 28 tháng 7 năm 2023 Thông số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28 tháng 7 năm 2023 15/04/2024
20/2023/TT-BTTTT Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập tuyến 29/12/2023
41/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa 21/12/2023
15/2023/TT-BTTTT Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập tuyến 24/11/2023
16/2023/TT-BTTTT Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập tuyến 24/11/2023
12/2023/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam 10/10/2023
07/2023/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung Thông số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 30/06/2023
04/2023/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản của Bộ Thông tin Truyền thông 31/05/2023
67/QĐ-STTTT Về việc công bố Hệ thống quản chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 27/03/2023
680/QĐ-UBND Quy chế quản , vận hành sử dụng hệ thống Họp trực tuyến tỉnh Khánh Hòa 24/03/2023
02/2023/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản nhà nước của Bộ Thông tin Truyền thông 21/03/2023
500/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản , xây dựng sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông, hạ tầng kỹ thuật viễn thông với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn bàn tỉnh Khánh Hòa 07/03/2023
01/2023/TT-BTTTT Quy định danh mục thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin Truyền thông tại chính quyền địa phương 01/02/2023
69/QĐ-BTTTT Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản nhà nước của Bộ Thông tin Truyền thông năm 2022 27/01/2023
94/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 11/01/2023
17/2022/TT-BTTTT Thông ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập tuyến 29/12/2022
24/2022/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông công nghệ thông tin" 30/11/2022
22/2022/TT-BTTTT Ban hànhQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin tuyến điện 29/11/2022

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Số 135 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa