• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Các biểu mẫu về chứng thư số chuyên dùng

1. Quyết định về việc ủy quyền Người quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Tải tại đây.

2. Văn bản đề nghị cấp mới chứng thư số cho cá nhân. Tải tại đây.

3. Danh sách đề nghị cấp mới chứng thư số cho cá nhân. Tải tại đây.

4. Văn bản đề nghị cấp mới chứng thư số cho cơ quan, tổ chức. Tải tại đây.

5. Danh sách đề nghị cấp mới chứng thư số cho cơ quan, tổ chức. Tải tại đây.

6. Văn bản đề nghị cấp mới chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm. Tải tại đây.

7. Danh sách đề nghị cấp mới chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm. Tải tại đây.

8. Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số. Tải tại đây.

9. Danh sách đề nghị thu hồi chứng thư số. Tải tại đây.

10. Biên bản giao nhận thiết bị lưu khóa bí mật. Tải tại đây.

11. Quyết định về việc thay đổi người quản lý chứng thư số. Tải tại đây.

12. Biên bản bàn giao quản lý chứng thư số. Tải tại đây.

13. Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật. Tải tại đây.

14. Danh sách đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật. Tải tải đây.

15. Biên bản xác nhận thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật. Tải tại đây.

16. Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số. Tải tại đây.

17. Danh sách đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số. Tải tại đây.

18. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng chứng thư số. Tải tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa