• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và duy trì thực hiện thường xuyên các giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, thực thi công vụ; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng; góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể: Tăng cường, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ CB-CC-VC có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong thời kỳ đổi mới; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động các cơ quan, tổ chức, đơn, vị, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện hành vi vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý; đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ CB-CC-VC thực thi pháp luật; phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan báo chí và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng.

Xem kế hoạch của UBND tỉnh tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Số 135 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa