• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa: Tăng cường tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng

Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã ban hành văn bản số 2188/STTTT-TTBCXB ngày 04/8/2022 gửi các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật Lâm nghiệp; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, thông tin kịp thời cảnh báo và dự báo cháy rừng trong suốt mùa khô hanh, về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến người dân; thông tin về hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ website: kiemlam.org.vn và số điện thoại: 114 để người dân thông báo ngay khi cháy rừng xảy ra.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân, các chủ rừng ký cam kết về phòng cháy chữa cháy và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; không đốt nương làm rẫy và sử dụng lửa trong khu vực cấm và những hành vi dung lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng…

H.D

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa