• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Quy hoạch, kế hoạch phát triển CNTT-ĐT

*Trung ương:

- Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.

- Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2014 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

- Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020.

- Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 04/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”.

- Quyết định số 1043/QĐ-TTg ngày 01/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030.

- Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020”.

- Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020”.

- Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”.

- Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015.

*Địa phương:

- Kế hoạch số 7235/KH-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa năm 2015.

- Kế hoạch số 1040/KH-UBND ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015.

- Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2011 - 2015

- Kế hoạch số 3262/KH-UBND ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa