• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Phòng chống tham nhũng

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Trước thềm đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đây là quyết tâm chính trị, lời khẳng định đanh thép của Đảng ta về chấn chỉnh công tác cán bộ.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.


Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa