• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Thuê phần mềm giám sát thông tin phục vụ theo dõi và đo lường mức độ lan truyền thông tin trên mạng Internet”

1. Tên bên mời thầu:
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ: Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258.3563.535
- E-mail: stttt@khanhhoa.gov.vn
2. Tên gói thầu: Thuê phần mềm giám sát thông tin phục vụ theo dõi và đo lường mức độ lan truyền thông tin trên mạng Internet.
3. Tên dự án/hoạt động: Thuê phần mềm giám sát thông tin phục vụ theo dõi và đo lường mức độ lan truyền thông tin trên mạng Internet.
4. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu báo giá: Từ 16 giờ 00 ngày 14 tháng 9 năm 2020 đến trước 17 giờ 00 ngày 18 tháng 9 năm 2020.
7. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu báo giá: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ: Nhà A1, Khu liên cơ số 01 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
8. Giá gói thầu: 144.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn).
9. Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu báo giá (HSYCBG): Miễn phí.
Phương thức mua HSYCBG:
- Tải HSYCBG tại đây.
- Hoặc nhận HSYCBG trực tiếp tại Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (trong giờ hành chính).
10. Địa chỉ nhận hồ sơ báo giá: Sở Thông tin và Truyền tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
11. Mở thầu: Hồ sơ báo giá sẽ được mở công khai vào lúc 17 giờ 05, ngày 18 tháng 9 năm 2020 tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa./.

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa