• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Nâng cấp Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông”

1. Số thông báo mời thầu: 20200657777 (trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: http://muasamcong.mpi.gov.vn).

2. Tên bên mời thầu:
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ: Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258.3563.531
- E-mail: stttt@khanhhoa.gov.vn

3. Tên gói thầu: Nâng cấp Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Tên hoạt động ứng dụng CNTT: Nâng cấp Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp từ ngân sách tỉnh cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

7. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 11 giờ 42 ngày 19 tháng 6 năm 2020 đến trước 15 giờ 00 ngày 29 tháng 6 năm 2020.

8. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:
Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư: http://muasamcong.mpi.gov.vn và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ: Nhà A1, Khu liên cơ số 01 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

9. Giá gói thầu: 268.328.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tám triệu, ba trăm hai mươi tám ngàn đồng).

10. Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu (HSYC): Miễn phí.
Phương thức mua HSYC:
- Tải HSYC trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: http://muasamcong.mpi.gov.vn. 
- Hoặc nhận HSYC trực tiếp tại Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (trong giờ hành chính).

11. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Sở Thông tin và Truyền tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

12. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt.

13. Mở thầu: Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 15 giờ 05, ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ: Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)./.

 

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa