• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Ngày 12/4/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 3200/KH-UBND về kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022.

Hình ảnh tại Bộ phận Một cửa (nguồn hình ảnh: Báo Khánh Hòa)

Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương do UBND tỉnh thành lập sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên theo Kế hoạch hoặc đột xuất, không báo trước.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra là các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã.
Nội dung kiểm tra, gồm:

- Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc chấp hành các quy định pháp luật về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, thái độ làm việc khi thi hành công vụ.

- Việc chấp hành theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; Việc sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra của Đoàn kiểm tra.

Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

Tin cùng chuyên mục

Văn bản mới

Liên kế website

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa