• Sitemap
  • Thư điện tử
  • E-Office

Quyết định ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0

Trích yếu: Quyết định ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0
Số hiệu: 2323/QĐ-BTTTT
Chuyên mục:
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày hiệu lực:
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Tệp đính kèm:
Nội dung văn bản:

Văn bản khác

SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
2976/QĐ-UBND Điều chỉnh một số nội dung của Quy chế phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông ban hành kèm theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 31/10/2022
1127/QĐ-BTTTT Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 22/06/2022
909/QĐ-UBND Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 04/04/2022
186/QĐ-BTTTT Phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số 11/02/2022
04/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa 15/03/2021
38/2021/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ 29/12/2021
1246/QĐ-BTTTT Quyết định ban hành Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm Họp trực tuyến (Phiên bản 1⋅0) 24/07/2020
476/QĐ-BTTTT Quyết định đính chính Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Xuất bản 31/03/2020

0258.3563.531
stttt@khanhhoa.gov.vn
Nhà A1, Khu liên cơ số 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa