Văn bản số 2189/KL-STTTT ngày 04/8/2022 về việc Kết luận thanh tra Trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Xem văn bản chi tiết tại đây.