Quyết định số 134/QĐ-STTTT ngày 20/9/2022 về việc công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

Xem văn bản chi tiết tại đây.