Quyết định phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa ( Phiên bản 2.0)

Xem văn bản chi tiết tại đây.