Kết luận số 2353/KL-STTTT ngày 18/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in

Xem văn bản chi tiết tại đây.