Số ký hiệu : 11/2019/TT-BTTTT

Trích yếu : Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Lĩnh vực : Bưu chính

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 22/10/2019