Số ký hiệu : 17/2019/TT-BTTTT

Trích yếu : Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

Lĩnh vực : Viễn thông

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 10/12/2019