Số ký hiệu : 12/2019/TT-BTTTT

Trích yếu : Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 05/11/2019