www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn


-
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 12/14/2016 10:18:36 AM]
[Đăng ngày 5/20/2016 9:58:18 AM]
[Đăng ngày 5/17/2016 7:02:42 AM]
[Đăng ngày 3/31/2016 7:01:13 AM]
[Đăng ngày 1/27/2013 2:05:39 AM]
Căn cứ Quyết định số 2334/QĐ-SKH&ĐT ngày 24/12/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v phê duyệt dự án đầu tư: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

  • Quyết định phê duyệt dự án hoàn thành. Xem tại đây.