Số ký hiệu : 06/2019/TT-BTTTT

Trích yếu : Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, điện tử

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 19/07/2019