www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn


7/27/2017 12:11:58 AM
Từ ngày 25/7/2017 đến ngày 27/7/2017, tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nguồn lực Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đợt tập huấn Hướng dẫn quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng năm 2017. 
7/27/2017 12:11:58 AM
Từ ngày 25/7/2017 đến ngày 27/7/2017, tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nguồn lực Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đợt tập huấn Hướng dẫn quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng năm 2017.