www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 14/06/2017]

LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc: Ông Phạm Duy Lộc

Điện thoại:    0258.3561999

Email:            pdloc@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Văn phòng, Thanh tra Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Bưu chính - Viễn thông, Trung tâm Cổng Thông tin điện tử.

2. Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Trung Thu

Điện thoại:    0258.3563536

Email:            nttthu@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ: Giúp Giám đốc phụ trách các hoạt động thuộc lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, điện tử, đồng thời phụ trách trực tiếp các lĩnh vực công tác của phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng:

  * Bà Nguyễn Thị Hoa - Chánh Văn phòng

Điện thoại:    0258.3563531 - 0258.3562444

Di động :       0983.166394

Email:            nthoa@khanhhoa.gov.vn

 * Bà Lê Thị Vũ Quyên - Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại:    0258.3563531

Di động :       0914.187.412

Email:            ltvquyen@khanhhoa.gov.vn

2. Thanh tra Sở:

* Ông Nguyễn Tấn Trung - Chánh Thanh Tra

Điện thoại:    0258.3563532

Di động:        0903.576586

Email:            nttrung@khanhhoa.gov.vn

*Ông Lại Quốc Đạt - Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại:    0258.3563532

Di động:        0944.955.779

Email:            lqdat@khanhhoa.gov.vn

3. Phòng Công nghệ thông tin:

* Ông Bùi Vũ Vĩnh - Trưởng phòng

Điện thoại:    0258.3563533

Di động:        0993.050057

Email:           bvvinh@khanhhoa.gov.vn

4. Phòng Bưu chính - Viễn thông:

 * Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng phòng

Điện thoại:    0258.3563534

Di động:        0916.043736

Email:            ntthuy@khanhhoa.gov.vn

5. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản:

 * Bà Võ Thị Khánh Hà - Trưởng phòng

Điện thoại:    0258.3563535

Di động:        0914.732132

Email:            vtkha@khanhhoa.gov.vn

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

* Ông Nguyễn Văn Hiền - Trưởng phòng

Điện thoại:    0258.3563537

Di động:        0905.151718

Email:           nvhien@khanhhoa.gov.vn

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ:

1. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông:

* Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm

Điện thoại:    0258.3829863

Di động:       0914.103.561

Email:           nhanh@khanhhoa.gov.vn

2. Trung tâm Cổng thông tin điện tử:

* Ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở kiêm Giám đốc Trung tâm

Điện thoại:    0258.3561999

Email:            pdloc@khanhhoa.gov.vn

Các tin kháchot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.