www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 10/03/2017]

Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh đạt kết quả tốt, trong quý I/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và ban hành 09 Kế hoạch: Cải cách hành chính năm 2017; Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; Theo dõi, thi hành pháp luật năm 2017; Duy trì, cải tiến và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2017; Thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2017; Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và Kế hoạch công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Quy chế, 06 Kế hoạch và 01 Quyết định. Đề nghị Sở Tư pháp xem xét, thẩm định 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm Một cửa điện tử để phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng tin học theo cơ chế một cửa liên thông và khảo sát, cập nhật quy trình liên thông cho 160 thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3, 4. Đồng thời, hướng dẫn Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền về danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3, 4; cách thức, quy trình thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến,.. để các tổ chức, người dân và doanh nghiệp biết, hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, cũng như tham gia theo dõi, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Việc triển khai và áp dụng sản phẩm các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính của tỉnh được thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra./.

Kim Anhhot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.