www.stttt.khanhhoa.gov.vn - www.ict-khanhhhoa.vn
 

Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 08/09/2017]

Ngày 29/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-STTTT về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Theo đó, Quy chế đã xác định công tác đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và sự chủ động của cán bộ, viên chức trong công tác cải cách hành chính. Cụ thể, các đơn vị sự nghiệp tổ chức tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị mình theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định. Văn phòng Sở tổng hợp, thẩm định điểm tự đánh giá kết quả cải cách hành chính của các đơn vị và báo cáo kết quả cho Hội đồng đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của Sở xem xét, phê duyệt. Theo đó, Đơn vị được xếp hạng TỐT khi Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 85% đến 100%; đơn vị được xếp hạng KHÁ khi Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 75% đến dưới 85%; đơn vị được xếp hạng TRUNG BÌNH khi Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 60% đến dưới 75%; đơn vị được xếp hạng YẾU khi Chỉ số cải cách hành chính thấp hơn 60%.

Căn cứ kết quả xếp hạng cải cách hành chính được phê duyệt, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp quyết định việc khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ công tác hoặc vi phạm các quy định, chỉ đạo về cải cách hành chính, đồng thời xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính tại đơn vị./.

K.A

Các tin kháchot
Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.